Click aici pentru formularul pentru declaraţia 200, în format PDF,
valabil pentru anul 2016 (venituri realizate în 2015)

Cine trebuie să depună această declaraţie

Declaraţia se completează şi se depune, în mod obligatoriu, de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

• Activităţi independente:

• activităţi comerciale - din fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente;
• profesii libere - din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;
• drepturi de proprietate intelectuală - brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente pentru care impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi nu au optat pentru impozitarea finală de către plătitorul de venit. Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV^1 din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.

Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi optează pentru regularizarea impozitului în România, potrivit art. 116^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Opţiunea de regularizare a impozitului poate fi exercitată pentru veniturile realizate începând cu 1 iunie 2015. Pentru anul fiscal 2015, declaraţia cuprinde veniturile realizate în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2015.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe norme de venit şi care, în cursul anului fiscal de raportare, îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţa contabilă.

• Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile

realizată în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal.

• Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real

Declaraţia se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, şi care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere. Începând cu data de 1 februarie 2013, veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

• Piscicultură

• Silvicultură

• Transferul titlurilor de valoare

altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

• Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen

pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Termen de depunere

Declaraţia trebuie depusă până la data de 25 mai.

Cum se depune declaraţia

Formularul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, potrivit legii.

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Vedeţi adresele organelor fiscale locale pe site-ul ANAF.

Instrucţiuni detaliate de completare

Instrucţiuni detaliate de completare a declaraţiei 200

Despre formular

Formularul este conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală (ANAF) nr. 3605/09.12.2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 926/15.12.2015. Formularul este pre-completat cu datele ce permit direcţionarea a 2% din impozitul dvs. pe venit către Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie. Această direcţionare nu vă costă nimic; dacă nu o folosiţi, banii respectivi revin statului. Direcţionând această sumă către institut, sprijiniţi cercetarea românească din domeniul neuroştiinţelor şi inteligenţei artificiale, ce contribuie la înţelegerea mai bună a funcţionării creierului şi la realizarea de software inteligent. Vă mulţumim!