Click aici pentru formularul pentru declaraţia 200, în format PDF, valabil pentru anul 2024 (venituri realizate în 2023)

Cine trebuie să depună această declaraţie

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, provenind din:

• Activităţi independente;

• Cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;

• Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

• Piscicultură şi/sau silvicultură;

• Transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;

• Jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker;

• Alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.

Termen de depunere

Declaraţia trebuie depusă până la data de 25 mai.

Cum se depune declaraţia

Formularul se depune la:
a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal centrai competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Vedeţi adresele organelor fiscale locale pe site-ul ANAF.

Instrucţiuni detaliate de completare

Instrucţiuni detaliate de completare a declaraţiei 200

Despre formular

Formularul este conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală (ANAF) nr. 3695/27.12.2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1068/30.12.2016. Formularul este pre-completat cu datele ce permit direcţionarea a 2% din impozitul dvs. pe venit către Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie. Această direcţionare nu vă costă nimic; dacă nu o folosiţi, banii respectivi revin statului. Direcţionând această sumă către institut, sprijiniţi cercetarea românească din domeniul inteligenţei artificiale. Vă mulţumim!